Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 7758

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 7758

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 dhe 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

I lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të saj shtetases:
Miriam Agim Cani

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 17.08.2012
Nr. dekretit: 7758

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI