Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of albanian citizenship no. 65

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, nenit 13, nenit 14, si dhe nenit 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë” me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J: 

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

 1. Piro Harilla Lena
 2. Baki Ardjan Zotka
 3. Aurela Xheladin Kuniqi
 4. Arjeta Nexhat Kamberi
 5. Klint Olsi Koka
 6. Linda Hydajet Fresku
 7. Ardit Hilmi Llazani
 8. Skye Victoria Ardit Llazani
 9. Malvina Halim Tabaku (Hoxha)
 10. Pamela Xhevat Hajdari
 11. Ilda Avni Xhelili
 12. Kastriot Fejzi Alushi
 13. Xhafer Hajredin Dauti
 14. Fabio Gramoz Ismajlisufaj
 15. Imer Hasan Kortoçi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Dekret nr. 65 

Tiranë, më 04.05.2023               

BAJRAM BEGAJ