Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of albanian citizenship no. 45

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE 

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 13, nenit 14, nenit 20 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J: 

 Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

 1. Hetem Adem Morina
 2. Xhefri Fatmir Kojku
 3. Gersi Asllan Shamku
 4. Dea Stefan Dhima
 5. Aldo Llambi Lushnjari
 6. Branimir Gjergj Ajkoviq
 7. Armand Fadil Ramizi
 8. Uarda Lirim Shini
 9. Marije Nush Lëqejza (Prekducaj)
 10. Ina Jorgo Rrokaj
 11. Dritan Agim Pashaj
 12. Morxhiana Arben Tatani (Belba)
 13. Liljana Ilmi Rushani

  Neni 2 

   Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Dekret Nr. 45   

Tiranë, më 30.03.2023                 

BAJRAM BEGAJ