Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of albanian citizenship no. 41

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE 

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 13, nenit 14, nenit 20 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J: 

  Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

 1. Enio Oleg Gjerga
 2. Blerim Zarif Konjuhi
 3. Afrim Mustafa Omeri
 4. Romina Vasillaq Lala
 5. Kamela Selman Liço
 6. Valbona Rami Prifti
 7. Leda Kol Stevanoska (Ndoca)
 8. Armand Behari Çumanaj
 9. Rudina Can Muçja
 10. Rozana Alban Horeshka
 11. Ervin Bashkim Demiri
 12. Uarda Artan Milla
 13. Lenoks Artan Milla
 14. Klement Muhamet Vatoci
 15. Dardan Feriz Ahmeti
 16. Vasko Gojko Kontiq
 17. Gent Haxhi Tabaku
 18. Dritan Sinan Dervishi
 19. Alesja Gëzim Radini

 Neni 2

   Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Dekret Nr. 41   

Tiranë, më 17.3.2023                                                  

BAJRAM BEGAJ