Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 354

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

 

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, neneve 13, 14, 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J:

Neni 1

Iu lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre, shtetasve:

 

  1. Eltjona Mevlud Kodhelaj
  2. Verart Rahman Hoxha
  3. Eno Ilirian Thomallari
  4. Felisiti Eno Thomallari
  5. Ian Ragnar Thomallari

 

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Dekret nr. 354

Tiranë, më 30.11.2023                                                     

          

                                                                                                                                BAJRAM BEGAJ