Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 353

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, nenit 13, nenit 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozim të Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J:

Neni 1

Iu lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre,  shtetasve:

  1. Naidi Hysen Çela
  2. Alba Namik Pacani (Xhaferaj)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Dekret nr. 353

Tiranë, më 30.11.2023                                                

BAJRAM BEGAJ