Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 319

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS 

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

 

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, neneve 13, 14, 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J:

Neni 1

Iu lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre, shtetasve:

  1. Aksel Altin Omeri
  2. Aida Qamil Duka (Sinani)
  3. Blerina Agim Murataj (Llapi)
  4. Spiro Ndrec Shtjefni
  5. Luanda Maria Spiro Shtjefni
  6. Katalea Spiro Shtjefni
  7. Samuel Spiro Shtjefni

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Dekret nr. 319

Tiranë, më 9.11.2023                                                     

BAJRAM BEGAJ