Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 236

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, neneve 13, 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J: 

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre, shtetasve:

  1. Ergita Artan Gaxha
  2. Nikola Stak Pjetri
  3. Samuel Admir Çelo
  4. Klodiana Petrit Lakasi (Ismaili)
  5. Elona Agim Meta
  6. Megi Bujar Bauer (Shpata)
  7. Blerina Dhimitraq Kaça

 

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 

Dekret nr. 236

Tiranë, më 26.6.2024            

 

   

PRESIDENT I REPUBLIKËS

BAJRAM BEGAJ