Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 231

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, neneve 13, 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J:

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre, shtetasve:

 

  1. Klaurent Rrahim Deliu
  2. Megi Besnik Pengili
  3. Raime Ismail Xhezairaj (Hoxha)
  4. Xhulia Gani Kipriksiz (Ibrahimaj)
  5. Anisa Nexhat Kazia
  6. Blondo Filip Kekezi
  7. Klean Kujtim Xhufka
  8. Dalina Myftar Dreshaj (Troka)

 

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

Dekret nr. 231

Tiranë, më 14.6.2024    

 

 

PRESIDENT I REPUBLIKËS

BAJRAM BEGAJ