Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 230

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, neneve 13, 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J:

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre, shtetasve:

 

  1. Norgina Eduart Canaj
  2. Xhuljana Shyqyri Tola
  3. Alba Qemajl Qerimi
  4. Erinda Vasil Nurka
  5. Paulo Ndoc Palombaro (Paluca)
  6. Manuela Lazër Pepaj (Palushani)

 

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

Dekret nr. 230

Tiranë, më 14.6.2024                                        

      

PRESIDENT I REPUBLIKËS

BAJRAM BEGAJ