Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 203

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, neneve 13, 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J: 

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre, shtetasve:

 

  1. Daniel Dritan Lybeshari
  2. Anita Rifat Curaj (Abdyli)
  3. Katerina Spiro Koçi
  4. Orsiola Xhevair Jakschütz (Çela)
  5. Enkelejd Avdi Harizi
  6. Marina Frederik Shestani

 

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

Dekret nr. 203

Tiranë, më 30.5.2024                      

 

                   

PRESIDENT I REPUBLIKËS

BAJRAM BEGAJ