Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 200

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, neneve 13, 14, 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J:

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre, shtetasve:

  1. Vinçenc Kolë Preka
  2. Marinela Hyso Pashaj
  3. Arba Bardhyl Kuçi (Bejko)
  4. Pjetër Ndue Paloka
  5. Klotilda Martin Shpati (Kola)
  6. Esli Kanto Shpati
  7. Ersila Kanto Shpati
  8. Hera Kanto Shpati

 

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

Dekret nr. 200

Tiranë, më 30.5.2024       

 

   

PRESIDENT I REPUBLIKËS

BAJRAM BEGAJ