Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 185

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, neneve 13, 14, 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J:

 Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre, shtetasve:

 

  1. Fatmir Alush Likja
  2. Gerti Eduart Bizhuta
  3. Graciano Enver Çaushi
  4. Erind Qamil Asllani
  5. Iris Erind Asllani
  6. Ella Ammaniel Erind Asllani

 

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

Dekret nr. 185

Tiranë, më 22.5.2024            

 

PRESIDENT I REPUBLIKËS

BAJRAM BEGAJ