Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 18

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, neneve 13, 14, 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J:

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre, shtetasve:

 

  1. Arben Kamber Hasimllari
  2. Saloniko Arsen Çelaj
  3. Amelia Eingel Saloniko Çelaj
  4. Elisabeta Ali Sollaku
  5. Marsela Arben Memaj
  6. Matilda Shyqyri Merhori
  7. Geralda Fran Kuka (Valca)
  8. Noel Amarildo Kuka
  9. Bjorn Amarildo Kuka

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Dekret nr. 18

Tiranë, më 23.1.2024                                              

                                                                                                                          BAJRAM BEGAJ