Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 16

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, neneve 13, 14, 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J:

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre, shtetasve:

 

  1. Jonida Demir Shanaj (Hamitaj)
  2. Gaia Gazmir Shanaj
  3. Jonas Gazmir Shanaj

 

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

Dekret nr. 16

Tiranë, më 23.1.2024                                              

                                                                                                                         BAJRAM BEGAJ