Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of albanian citizenship no. 149

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14, 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë” me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J:

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre shtetasve të mëposhtëm:

 

  1. Ilmi Zenel Molla
  2. Jonathan Ilmi Molla
  3. Ilirjan Xhemil Arvaniti
  4. Marina Ilirjan Arvaniti
  5. Mario Ilirjan Arvaniti
  6. Alex Ilirjan Arvaniti
  7. Edisela Prekë Thaçi (Gjoka)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

Dekret nr. 149 

Tiranë, më 25.7.2023                                                     

 

 BAJRAM BEGAJ