Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 14

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, neneve 13, 14, 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J:

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre, shtetasve:

 

  1. Henri Fejzi Shabani
  2. Evagora Vasil Karvella
  3. Korab Rrustem Sinanaj
  4. Megi Sokol Gjongecaj
  5. Erald Fiqiri Kurti
  6. Alois Erald Kurti
  7. Eralda Serjan Eschedor (Kodhima)
  8. Saimir Pasho Bajroni

 

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

Dekret nr. 14

Tiranë, më 16.1.2024                                              

                                                                                                                        BAJRAM BEGAJ