Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of albanian citizenship no. 138

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE 

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, nenit 13, si dhe nenit 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë” me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J:

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre shtetasve të mëposhtëm:

 

  1. Natasha Peko Pelçiq (Hajkoja)
  2. Alma Gëzim Manuka
  3. Rey Sumaila Mamudo Sanha
  4. Ervis Isuf Lilaj
  5. Besmira Rexhep Kolla
  6. Denisa Gëzim Papa
  7. Emi Ferdinand Godo

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

Dekret nr. 138 

Tiranë, më 12.7.2023            

                                        

                                                                                                                BAJRAM BEGAJ