Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13735

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14 e 20, dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Arsemin Bashkim Xhaferaj (Haznedari)
2. Fatjona Dashnor Skënderi (Skenderi)
3. Suada Teki Tane (Mukja)
4. Geralda Kozma Moulas (Toli)
5. Dritan Kristaq Gjata
6. Armela Ilirjan Mërtiri
7. Brunilda Agur Buhali (Brahushaj)
8. Silvana (Silvanëa) Bozho Dogandžić (Peroja/Kontiq)
9. Sefer Jorgo Rrokaj
10. Marin Gjin Ndrepepa
11. Vasian Anastas Tane
12. Avelyn Vasian Tane
13. Benjamin Vasian Tane
14. Hekuran Esat Xhaferaj
15. Blerina Ndue Morina (Koca)
16. Besa Shkëlzen Ahmeti
17. Alda Artan Hoti (Puka)
18. Julian Enver Gjini
19. Silvana Rifat Lubisch (Daçi)
20. Gerta Novrus Çinari (Cinari/Selamaj)
21. Isabel Kreshnik Çinari (Cinari)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 27.06.2022
Nr. i dekretit: 13735

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META