Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13617

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14 e 20, dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Luçiano Vesel Kajsiu
2. Fatbardha Hazis Geiger (Dilo)
3. Klaudio Vesel Kajsiu
4. Lumturie Sokol Roth (Dakaj)
5. Arijan Naser Smajli
6. Eliona Angjelin Söllner (Palushaj)
7. Et-leva Fane Gjoka
8. Edlir Avni Myrte
9. Vjollca Haqif Ajroja (Kaceli)
10. Manuela Nuri Bineri (Avdullari)
11. Marissa Mehmet Bineri
12. Martina Nuri Zogu

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 13.05.2022
Nr. i dekretit: 13617

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META