Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13608

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14 e 20, dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Gesana Spiro Fani (Visho)
2. Gentian Jani Fani
3. Moira Gentian Fani
4. Erion Istref Ymeraj
5. Odrin Erion Ymeraj
6. Resmi Dëfrim Mirashi
7. Shpresa Skënder Qirjo (Gjoni)
8. Juliana Sotir Qirjo
9. Enea Petraq Koçi
10. Rebeka Preng Ndoj
11. Redian Mehmet Hoxha
12. Miriam Kurt Schenk (Xhepa)
13. Genti Agron Saliu
14. Mersi Arben Stafa
15. Ershela Shpëtim Kazazi
16. Ervin Atnant Çiku
17. Vasil Dhimitri Lloli
18. Albana Luan Idrizaj
19. Alda Koli Daka
20. Besmir Muhamet Cegrani
21. Erzen Foto Uruçi
22. Kaltrina Erzen Uruçi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 10.05.2022
Nr. i dekretit: 13608

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META