Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13468

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13468

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 20 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

 

D E K R E T O J

Neni 1

 

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Jetmira Muhamet Berdynaj (Bërdynaj Shala)
2. Aleksandar Vasilia Peliçiq

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 11.02.2022
Nr. i dekretit: 13468

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META