Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13395

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13395

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14, 20 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Lida Rexhep Alibesi
2. Entela Hasan Gadime
3. Ines Besnik Hasanaj
4. Eduart Spiro Toni
5. Vesna (Dritë) Velo Kontiq
6. Arber Engjellush Llenga
7. Qemal Kamber Haxhihyseni
8. Liza Preng Brunga
9. Raphaela-Pia Luan Brunga
10. Adisa Sinan Sadedinaj
11. Leonora Elmaz Kusaku
12. Lamberto Harilla Hanxhari
13. Aida Hasan Koçi (Koci)
14. Lukas Nasim Koçi(Koci)
15. Ervin Bujar Luzi
16. Sunila Faik Margjini
17. Sokol Din Daci
18. Michelle Sokol Daci
19. Everist Niazi Limaj
20. Migena Hasan Senko (Muça)
21. Ersan Flodian Senko
22. Besian Ivan Kërmezo
23. Bujar Bajram Hartig (Doksani)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 20.12.2021
Nr. i dekretit: 13395

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META