Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13359

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13359

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14 , 20 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Besa Hektor Beqollari
2. Anna Ermal Veli
3. Luna Ermal Veli
4. Teuta Luftim Halili (Ballabani)
5. Erion Bukurosh Shishmani
6. Era Erion Shishmani
7. Lisa Erion Shishmani
8. Viola Ylli Shishmani (Sanxhaku)
9. Sander Llazar Djergiç (Banushi)
10. Shpëtim (Shpetim) Hysen Luta
11. Aelio Shpëtim Luta
12. Edmir Nuh Fischer (Isufi)
13. Olta Bujar Elezi
14. Anila Mark Gjoka (Marku)
15. Erkida Zef Gjoka
16. Blerta Ali Pepa
17. Eleni Rauf Dedi (Papa)
18. Ivi Agim Hysenaj
19. Dorina Dhimiter Stambolliu
20. Ronaldo Enver Buzi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 07.12.2021
Nr. i dekretit: 13359

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META