Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13310

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13310

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14 e 20 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Zdrafko Branko Brajović (Stefoja)
2. Eduard Muharem Peposhi
3. Redi Behari Ҫumanaj
4. Alfio Refat Shkreta
5. Elkjer Bujar Shakaj
6. Fatjon Beqir Loka
7. Stela Jorgo Kalavace
8. Erion Kastriot Kanani
9. Drazhan Miter Rajçeviç

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 08.11.2021
Nr. i dekretit: 13310

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META