Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13298

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13298

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14 e 20 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Ferdinand Martin Luci
2. Nosh Pjetër Xhanaj
3. Xhulia Bujar Rami
4. Mimoza Bajram Gelaj
5. Renold Petraq Vasili
6. Kostadin Renold Vasili
7. Adriana Renold Vasili
8. Bledar Besim Elezi
9. Besmira Genc Elmazi (Dedja)
10. Jonel Besmir Elmazi
11. Arjen Besmir Elmazi
12. Gojko Vido Kontiq
13. Marlin Maksim Haxhiu
14. Klea Shkëlqim Kola
15. Iris Fatos Bardhi
16. Gersa Ilirjan Hysena

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 27.10.2021
Nr. i dekretit: 13298

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META