Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13206

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13206

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14, 20 e 23 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Marjus Astrit Gjinia
2. Ivana Zhivko (Živko) Brajoviq (Brajović)
3. Bledar Jovan Nikollaj
4. Denisa Izmir Muça (Muca)
5. Bledar Musa Nguci
6. Lindita Bilal Meminaj (Bushi)
7. Julka Gjorgjo Kontiq (Hajkola)
8. Minjola Petrit Sattelmaier (Gjergji)
9. Dylber Bashkim Muja
10. Marson Dylber Muja
11. Anica Petar Gjinoviq (Ɖinovic)
12. Jovan Janko Sekuliq
13. Veselin Sllobo Marash (Marashaj)
14. Jetmir Mehmet Bilali
15. Jasmina Islam Bilali (Murrcaku)
16. Aisel Jetmir Bilali
17. Jelis Jetmir Bilali
18. Arlea Jetmir Bilali
19. Ergita Astrit Gashi (Alimehmeti)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 31.08.2021
Nr. i dekretit: 13206

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META