Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13203

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13203

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14, 20 e 23 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Grejsa Gëzim Fetishi
2. Gentian Alfred Tota
3. Julian Koço Dhima
4. Zllade Zako Gjinoviq (Matoja)
5. Artan Prel Ndreka
6. Alba Bardhyl Ndreka (Marko)
7. Erleta Gani Hoxha
8. Marjan Andro Marash
9. Hedi Osman Meti
10. Drini Hedi Meti
11. Nertsa Kristofor Ҫunoti
12. Endri Thodhoraq Mihallari
13. Laura Agim Kurti
14. Blerina Ali Ferra
15. Kastriot Fran Kola

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 26.08.2021
Nr. i dekretit: 13203

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META