Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13195

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13195

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14, 20, 23 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Larisa Pëllumb Miçaço (Gjakova)
2. Beqir Like Kotaj
3. Pranvera Hasan Kotaj (Daci)
4. Doreta Adriatik Lüben (Merdani)
5. Manjola Arif Kulla
6. Klara Fatmir Çela
7. Festim Sherif Gjeta
8. Imelda Engjell Guraziu
9. Agron Zylyf Gjoni
10. Erinda Sabri Lluka
11. Doriana Artan Hoxha
12. Elida Rasim Hoxha
13. Lavdërim Hysen Isak
14. Sokol Isak Plaku
15. Fabian Sokol Plaku
16. Elona Stefan Plaku (Xhunga)
17. Mariela Vasil Trajko
18. Rudina Rustem Aliaj
19. Sara Kastriot (Kastro) Brajoviq (Brajović)
20. Leonidha Rodolf Qose
21. Albano Engjëll Begaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 18.08.2021
Nr. i dekretit: 13195

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META