Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13194

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13194

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14, 20 e 23 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Ditmir Fatmir Muçja
2. Tritan Emin Cerri
3. Aldo Ndue Thekna
4. Ilona Sheuqet Toska
5. Elena Gjuro Kontiq (Malaj)
6. Yllka Gezim Schneider (Tufi)
7. Anablava Genc Ligataj
8. Denada Isa Jetullahu (Derraj)
9. Aida Qazim Berisha (Seci)
10. Arben Qamuran Kaduku
11. Aferdita Pjeter Luci (Kozhuta / Kozkuta)
12. Alexandra Arben Luci
13. Agelos Arben Luci
14. Arben Martin Luci
15. Elidon Fevri Myrtollari
16. Petro Manol Tasellari
17. Anila Sadri Goçi
18. Anisa Shefqet Osmani (Lati)
19. Dorina Hasim Sharki (Ҫela)
20. Bakiel Enea Xhaj
21. Sefedin Mustafa Fëllanxa (Fellanxa)
22. Gerald Ylvi Kola

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 16.08.2021
Nr. i dekretit: 13194

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META