Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13165

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13165

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14, 20, 23 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Dhimitri Foto Dede
2. Mondi Idriz Murati
3. Arber Byrhan Krymbi
4. Anxhela Jorgo Rama
5. Sreten Andrija Martinović (Shuto)
6. Klarita Mustafa Karaj
7. Jonida Edmond Gjolli
8. Nicole Perjan Duro
9. Manjola Përparim Haxhiaj (Nunaj)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 16.07.2021
Nr. i dekretit: 13165

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META