Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13086

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13086

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 20 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Klodian Sejdi Neziri
2. Marlin Beqir Kuka
3. Desilda Yzedin Leko (Hajdaraj)
4. Lulëzim Xhemal Leko
5. Daren Lulëzim Leko
6. Nasibe Fero Isufaj
7. Maik Petrit Sharra
8. Mirjan Xhemal Muça (Muca)
9. Shkelzen Isuf Hilaj
10. Elton Hair Heqimaj
11. Edmonda Rruzhdi Leuner (Dibra)
12. Flamur Sherif Muharremi
13. Nils Flamur Muharremi
14. Florinda Bahri Ebert (Meçja)
15. Flojgi Gentian Musa
16. Erina Arjan Barth (Gjoka)
17. Akil Agim Sinani
18. Rasela Rasim Lumeshi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 01.06.2021
Nr. i dekretit: 13086

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META