Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13068

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13068

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13 e 20 të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Elvis Mehmet Ypi
2. Merita Kujtim Almeta (Allko)
3. Xhoi Mersin Sinani
4. Rudina Reshit Ipeku
5. Iris Viktor Melonashi
6. Viola Arjan Kastrati
7. Venera Arjan Kastrati
8. Ina Ridvan Korça
9. Jola Odhise Bresha
10. Vojna Xhevair Ngjeqari
11. Lorin Ylli Lofca
12. Suzana Enver Pano (Myftari)
13. Vjollca Saqo Weißenbach (Shtaro)
14. Fatbardha Ndoc Ukcamaj
15. Caterina Rosa Giuseppe Russo
16. Cristina Giuseppe Russo

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 14.05.2021
Nr. i dekretit: 13068

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META