Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13059

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13059

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13 e 20, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Xheni Bedri Cani (Osmanlliu)
2. Luan Shefik Lala
3. Mergem Luan Lala
4. Amar Luan Lala
5. Isa Luan Lala

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 23.04.2021
Nr. i dekretit: 13059

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META