Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13053

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13053

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 23 , pika 1, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Xhedeon Aleksandër Nika
2. Elisonard Besim Zotaj
3. Edisentela Gani Don Çinari (Çepele / Don Cinari)
4. Altin Sherif Xhepa
5. Zoje Sinan Ristani (Harizaj)
6. Angjelos (Angelos) Dhimitër Ristani (Ristanis)
7. Albana Zaho Muçaj
8. Erik Durim Kryeziu
9. Jonas Durim Kryeziu
10. Albi Aleksandër Kospiri
11. Erdisa Agim Subashi
12. Meleqe Muhamet Weber-Lloshi (Lloshi)
13. Donald Bashkim Kokonozi
14. Ledia Eduart Cane

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 22.04.2021
Nr. i dekretit: 13053

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META