Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13052

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13052

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13 e 20, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Andi Llesh Rroku
2. Jonida Naim Dedja
3. Besarta Naim Dedja
4. Mia Sofi Fatjon Koçi
5. Domenik Fatjon Koçi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 22.04.2021
Nr. i dekretit: 13052

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META