Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13051

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13051

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 23, pika 1, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Armand Sulejman Ballaci
2. Emanuela Ndue Mpellos (Kalthi)
3. Suad Bardhyl Dani
4. Eriado Dhimitër Hoxhaj
5. Rudina Bashkim Großberger (Keko)
6. Selma Kujtim Çela
7. Dezdemona Vehbi Sulltani (Spahiu)
8. Iljard Tahir Sela
9. Ilir Gurali Mançe
10. Mia Ilir Mançe
11. Valbona Dino Mançe (Duraj)
12. Anisa Alqiviadhi Chatzis (Decka/Deçka)
13. Emiljano Xhemal Hoxhaj
14. Adela Fatmir Brahimaj
15. Biljana Artur Zlatičanin (Savo/Đuretić/Duretic)
16. Dijana (Ardiana) Jako Đuretić (Nikollaj)
17. Daniel Sabri Ademi
18. Stela Viktor Papa
19. Vasiar Bujar Allaj
20. Klevis Enver Demiri
21. Xhelal Nimet Lulaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 22.04.2021
Nr. i dekretit: 13051

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META