Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 130

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, neneve 13, 14, 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J: 

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre, shtetasve:

 

  1. Nirvana Fadil Almeta (Aliaj)
  2. Xhesika Bedri Almeta
  3. Gresi Bedri Almeta
  4. Antuel Agron Singh-Krause (Ismailaj)
  5. Borana Gezim Seiti
  6. Daniel (Daniil) Eduard Dajçi (Ntaitsi/Dajci)

 

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

Dekret nr. 130

Tiranë, më 4.4.2024                                              

 

                                                                                               BAJRAM BEGAJ