Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Shtetësi, Akte Juridike, Archive

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 122

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE 

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, nenit 13, nenit 14, si dhe nenit 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë” me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J:

Neni 1

I lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tij shtetasit të mëposhtëm:

 

1. David Artan Shkëmbi

 

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 

Dekret nr. 122  

Tiranë, më 11.7.2023              

 BAJRAM BEGAJ