Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11986

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11986

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 23 pika 1, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Gëzim Ibrahim Drinaj
2. Jetmir Syrja Avdulaj
3. Ina Katerina Robert Roshi
4. Leonard Imer Sadikaj
5. Melisa Leonard Sadikaj
6. Altina Zaim Haxhinj (Pero)
7. Juled Abdullah Omi
8. Fatjon Maksim Qaniu

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 03.03.2021
Nr. i dekretit: 11986

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META