Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11945

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11945

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 23 pika 1, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Edmond Abdyl Hoxha
2. Haxhire Osman Skodi
3. Xhendrisa Ndriçim Sata
4. Iris Riza Haka (Alvora)
5. Xhesika Muis Miftari
6. Ivo Gjergj Lleshaj
7. Andis Piro Progri
8. Kristian Nikollë Malocaj
9. Liridona Myfit Gjunkshi
10. Maceda Hasan Gurabardhi
11. Ermal Isuf Sokolaj
12. Ziada Petrit Malhani

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 02.02.2021
Nr. i dekretit: 11945

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META