Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11883

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11883

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 23 pika 1, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Ertugen Albert Mankollari
2. Rozafa Brahim Xhuxha (Lahi)
3. Deivi Juljan Xhuxha
4. Juljan Pjeter Xhuxha
5. Dario Juljan Xhuxha
6. Gerda Skënder Pistrick (Dalipaj)
7. Felix Fjodor Eckehard Pistrick
8. Gabriel Eckehard Pistrick
9. Albana Hasan Como (Kuçana / Kucana)
10. Erion Nijazi Mata
11. Besiona Bashkim Emiri
12. Alice Sophia Dhimitraq Jani
13. Thea Emily Dhimitraq Jani
14. Andi Fitim Behri
15. Irisa Ilir Dautaj (Qordja)
16. Ajsela Meidin Ganteführer (Muka)
17. Alisa Ali Biba (Sakuta)
18. Viktor Lucë Gjinaj
19. Orkida Bajram Meraja
20. Baban Sagrous Meraja
21. Sazan Zagros Meraja

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 28.12.2020
Nr. i dekretit: 11883

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META