Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11863

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11863

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 23 pika 1, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Ben Zef Lazri
2. Eris Piro Bica
3. Nelsi Ardjan Kapedani
4. Elsa Alim Gurra
5. Ira Faslli Belliu
6. Eris Agron Zügn (Kroji)
7. Denisa Qamil Xhaho (Osmanaj)
8. Endrit Zef Imeraj
9. Stilian Agim Pili

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 02.12.2020
Nr. i dekretit: 11863

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META