Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11809

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11809

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 23 pika 1, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Gleni Maksim Lamani
2. Besmira Estref Rrapaj
3. Jon Gazmend Ibraimi
4. Amla Gazmend Ibraimi
5. Brunilda Koçi Danga (Tahiri)
6. Angelo Joel Alqi Danga
7. Anisa Safet Xhaferaj (Dule)
8. Elidon (Eldon) Sali Xhaferaj
9. Aurora Kreshnik Merdari
10. Erik Kreshnik Merdari
11. Ailda Albert Bejko
12. Yasin Erdal Varli
13. Ediz Erdal Varli
14. Yener Erdal Varli

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 04.11.2020
Nr. i dekretit: 11809

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META