Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11799

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11799

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 23 pika 1, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë shqiptare”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Fiona Arben Dedei
2. Antonela Agim Peqini
3. Mozart Ardian Maçi
4. Jeta Rexhep Fetishi (Ismalaj)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 27.10.2020
Nr. i dekretit: 11799

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META