Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11701

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11701

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, germa “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Anja Petrit Sulkaj
2. Gerta Isuf Krasa (Kalavace)
3. Altida Ydri Myftarago (Çuka)
4. Leonardi Muamet Myftarago
5. Treisi Adhurim Resuli

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 10.09.2020
Nr. i dekretit: 11701

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META