Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11542

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11542

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Wendy Arjan Lleshi
2. Ermala Hysni Münster (Çela / Cela)
3. Emel Ilir Caka
4. Ariola Hiqmet Sandoval Wong (Tahirka)
5. Leandër Azis Veizi
6. Xhoana Fatmir Eckhardt (Maloku)
7. Gëzim Ismail Çullhaj
8. Ardit Esat Suli
9. Bora Artan Xhelili
10. Romeo Petrit Doksani

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 10.07.2020
Nr. i dekretit: 11542

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META