Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11531

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11531

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Pegi Henrik Blaceri
2. Isabel Henrik Blaceri
3. Serxhio Edmond Muça
4. Romir Zeqir Troka
5. Erald Romir Troka
6. Drilon Besnik Çupi
7. Juliana Aristotel Çupi (Gjata)
8. Atria Drilon Çupi
9. Ardiana Nikoll Gjoka

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 02.07.2020
Nr. i dekretit: 11531

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META