Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11461

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11461

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Velimir (Vilimir) Niko Šoć (Shoqja)
2. Suela Ali Hoti
3. Brunilda Gramos Zalumis (Beshiri / Besiri)
4. Albana Lefter Shaholli
5. Ivan Padano Davide Pierro
6. Ingrid Padana Davide Pierro
7. Yuri Padano Davide Pierro
8. Snežana (Znezana / Snezhana) Milo Popović (Popaj / Popovic)
9. Ermelinda Niko Luga (Ballo)
10. Alesia Kujtim Demiraj
11. Zvezdana (Stela) Zharko Zlatičanin (Hajkola / Kerstoja)
12. Marsida Bajram Berisha
13. Dane Millo Ajkoviq (Llazoja)
14. Gjelinë (Gjeline) Kolë (Kole) Kontiq (Peroja / Zekaj)
15. Resjana (Resiana) Esat Telhai (Telchai)
16. Albjona Agim Ceka
17. Artenisa Osman Zimmermann (Islamaj)
18. Vjollca Kolë Glaubitz (Gjoka)
19. Jovana Pirro (Piro) Matanoviq (Matanović)
20. Fiorentino Esat Telhai (Telchai)
21. Dejan (Gojord) Rado Zlatičanin (Kerstoja)
22. Suada Daut Dosti

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 15.04.2020
Nr. i dekretit: 11461

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META