Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11417

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11417

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Artur Ramadan Drinaj
2. Donika Hasan Müller (Mezini)
3. Radmila (Radmilla) Urosh Matanović (Tatiçaj/Zlaticanin)
4. Hristian Igor Matanović
5. Desara Igor Matanović
6. Xhentil Aleko Kapaj
7. Amarilda Kadri Häusler (Bytyçi/Bytyci)
8. Eduard Ismail Shehi
9. Ilfete Haxhi Domi (Imeraj)
10. Harjeta Hasan Pinkas (Shingjini)
11. Tilma Tim Zhupani
12. Rudina Refat Fritsche (Doku)
13. Nikolin Pjeter Bilaçi
14. Snežana (Snezhana) Jovan Krstović (Davidoviq)
15. Suela Abdulla Metz (Cano)
16. Klaudia Anton Bytyçi (Bytyci)
17. Jetmir Shyqyri Zeneli
18. Missar Bäätjer
19. Altin Sheref Derraj
20. Esmeralda Gramoz Birçaj (Bircaj)
21. Lenica Nita Birçaj (Bircaj)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 17.01.2020
Nr. i dekretit: 11417

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META